ทรัพย์อิงสิทธิ

ทรัพย์อิงสิทธิ คือ การถือครองและใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์(ที่ดิน,คอนโด ฯลฯ)ของผู้อื่น คล้ายๆกับการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่น แต่จะมีข้อที่ดีกว่าการเช่าดังนี้

1. สามารถนำสิทธิไปขาย หรือโอนให้ใคร หรือตกทอดแก่ทายาทเป็นมรดกได้ ตามกำหนดเวลาสิทธิที่มีอยู่

2. สามารถนำไปเป็นหลักประกัน จำนอง ได้ (ปกติการเช่าทำไม่ได้)

3. สามารถดัดแปลง และต่อเติม ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่ เมื่อครบกำหนดต้องยกให้เจ้าของกรรมสิทธิ์

4. มีเวลาใช้ประโยชน์ได้ยาวนานถึง 30 ปี

5. ชาวต่างชาติสามารถจดทะเบียนทรัพย์อิงสิทธินี้ได้

ในบางกรณีที่เราอยากซื้อที่ดินแต่เจ้าของไม่อยากขายขาด ก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เช่นกันครับ และที่สำคัญสามารถให้ชาวต่างชาติจดทะเบียนเป็นเจ้าของสิทธิในทรัพย์อิงสิทธินี้ได้เช่นกัน(ราคาดีนะ)

ตามพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ.2562

#หากสนใจที่จะจดทะเบียนทรัพย์อิงสิทธิต้องทำอย่างไร?
เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ยื่นคำขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน พร้อมแสดงโฉนดที่ดินหรือหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
โดยทรัพย์อิงสิทธิมีกำหนดเวลาได้ไม่เกิน 30 ปี และจะจดทะเบียนทรัพย์อิงสิทธิเฉพาะบางส่วนของอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้
หากการจดทะเบียน ทรัพย์อิงสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่มีการจำนองหรือใช้เป็นหลักประกัน ต้องขอความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับจำนองหรือผู้รับหลักประกันเสียก่อน
– ค่าจดทะเบียนก่อตั้งทรัพย์อิงสิทธิ ครั้งละ 20,000 บาท
– ค่าออกหนังสือรับรองทรัพย์อิงสิทธิหรือใบแทน ฉบับละ 10,000 บาท

#ทนายบีและเพื่อน ปรึกษากฎหมายฟรี