บ้านออมเงิน ผู้เสียหายไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัย จึงไม่มีอำนาจฟ้องข้อหาฉ้อโกงได้

การที่ผู้เสียหายทั้งสามสิบสองคนรับข้อเสนอในการลงทุนโดยได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในอัตราที่สูงคิดเป็นดอกเบี้ยที่สูงกว่ากฎหมายกำหนด จึงมีวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย ผู้เสียหายจึงไม่ถือเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัย จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยในข้อหาฉ้อโกง
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 282 / 2563
วินิจฉัยว่า “ ………. แม้ผู้เสียหายทั้งสามสิบสองจะหลงเชื่อคำหลอกลวงของจำเลยทั้งสามจึงมอบเงินให้แก่จำเลยทั้งสามเพื่อให้จำเลยทั้งสามนำเงินไปลงทุนเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนในอัตราที่สูงโดยจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้เข้าร่วมลงทุนในหลายลักษณะคิดเป็นดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 72 , 144 , 192 ,240,288 และ 432 ต่อปี ของจำนวนเงินที่ผู้ร่วมทุนให้จำเลยทั้งสามกู้ยืมจะมีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนในทุก 2 ถึง 3 วันหรือทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน ซึ่งผลตอบแทนที่ผู้เสียหายทั้งสามสิบสองจะได้รับล้วนต้องห้ามตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475มาตรา 3 พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2560 มาตรา 4(1) ประกอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 ถือว่า เป็นกิจการที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามตามกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แสดงให้เห็นว่าผู้เสียหายทั้งสามสิบสองรับข้อเสนอดังกล่าวโดยมีเจตนาร้ายมุ่งประสงค์ต่อผลประโยชน์อันเกิดจากการกระทำที่ผิดกฎหมาย ผู้เสียหายทั้งสามสิบสองจึงไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัยที่จะมีสิทธิร้องทุกข์ขอให้เจ้าพนักงานตำรวจดำเนินคดีแก่จำเลยทั้งสามในความผิดฐานฉ้อโกงซึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้ พนักงานสอบสวนย่อมไม่มีอำนาจสอบสวนคดีนี้ และพนักงานอัยการย่อมไม่มีอำนาจฟ้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาควาอาญา มาตรา 2(4)(7) และมาตรา 120 ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกง มานั้นชอบแล้ว
พิพากษายืน ( ศาลฎีกายกฟ้องฐาน ร่วมกันฉ้อโกง เหมือนกับศาลอุทธรณ์)
ข้อกฎหมายที่ได้จากคำพิพากษาศาลฎีกานี้
คดีนี้ แม้ผู้เสียหายทั้ง 32 คน จะถูกหลอกให้นำเงินไปร่วมลงทุนกับจำเลยทั้งสาม และในท้ายที่สุดก็ไม่ได้รับเงินคืนก็ตาม และได้รับความเสียหาย ความสูญเสียจากการกระทำผิด (ฉ้อโกง) ของจำเลยทั้งสามก็ตาม ซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 บัญญัติว่า ผู้ใดโดยทุจริต หลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกแจ้งให้ทราบและโดยการหลอกลวงดังกล่าวได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้ถูกหลอกหรือบุคคลที่สามฯ ผู้นั้นกระทำผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงแห่งคดีแล้ว ก็อาจเข้าองค์ประกอบความผิดฐาน ร่วมกันฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 341 ประกอบมาตรา 83 ก็ตาม ( ถูกหลอกให้ร่วมนำเงินมาลงทุนและสูญเสียเงินไป)
แต่คดีนี้ ทั้งศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา ได้วินิจฉัยว่า “ ค่าตอบแทนที่จำเลยทั้งสามตกลงจ่ายให้แก่ผู้เสียหายทั้ง 32 คนนั้น มีลักษณะคิดเป็นดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 72 , 144 , 192 ,240,288 และ 432 ต่อปี ของจำนวนเงินที่ผู้ร่วมทุนให้จำเลยทั้งสามกู้ยืมจะมีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนในทุก 2 ถึง 3 วันหรือทุกสัปดาห์หรือทุกเดือน ซึ่งผลตอบแทนที่ผู้เสียหายทั้งสามสิบสองจะได้รับล้วนต้องห้ามตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2475มาตรา 3 พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2560 มาตรา 4(1) ประกอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 654 ( กฏหมายกำหนด ห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละ 15 ต่อปี ) ข้อตกลงดังกล่าว จึงถือได้ว่า เป็นกิจการที่มีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามตามกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน และถือได้ว่า ผู้เสียหายทั้ง 32 คน มีเจตนาร้ายมุ่งประสงค์ต่อผลประโยชน์อันเกิดจากการกระทำที่ผิดกฎหมาย จึงไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัย และเมื่อไม่ใช่ “ ผู้เสียหายโดยนิตินัย” แล้ว ก็ไม่มีสิทธิร้องทุกข์ขอให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีแก่จำเลยทั้งสามในความผิดฐาน “ฉ้อโกง” ซึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้ ( ความผิดอันยอมความได้นั้น กฏหมายกำหนดให้ผู้เสียหายต้องร้องทุกข์ภายในกำหนดอายุความ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 ) และเมื่อ ผู้เสียหายทั้ง 32 คน ไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิตินัยแล้ว ก็ร้องทุกข์ไม่ได้ และเมื่อร้องทุกข์ไม่ได้ พนักงานสอบสวนก็ไม่มีอำนาจสอบสวนคดีนี้(ตามประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 121 วรรคสอง ” คดีความผิดต่อส่วนตัว ห้ามมิให้ทำการสอบสวนเว้นแต่จะมีคำร้องทุกข์ตามระเบียบ” )
เมื่อพนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจสอบสวนคดีนี้แล้ว สำนวนการสอบสวนที่พนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวนมาแล้วและส่งให้พนักงานอัยการพิจารณาย่อมเป็นการไม่ชอบด้วยกฏหมาย เมื่อการสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมาย พนักงานอัยการก็จะไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ ( ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 120 ห้ามมิให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีใดต่อศาล โดยมิได้มีการสอบสวนในความผิดนั้นก่อน ดังนั้น เมื่อฟ้องคดีนี้ไปในฐานความผิด “ ร่วมกันฉ้อโกง”
ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาจึงพิพากษา ยกฟ้อง” ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว
credit : Facebook Page คลินิคกฎหมาย

ส่งหนังสือบอกกล่าวแล้วไม่มีผู้รับ

การส่งหนังสือบอกกล่าวแล้วไม่มีผู้รับ ถือว่าได้มีการบอกกล่าวโดยชอบแล้ว

ฎีกา 10808/2559 มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยเพียงว่า การบอกกล่าวบังคับจำนองของโจทก์ชอบหรือไม่ โดยจำเลยฎีกาว่า โจทก์ส่งหนังสือบอกกล่าวบังคับจำนองไปยังภูมิลำเนาของจำเลย แต่ปรากฏว่าส่งไม่ได้เพราะไม่มารับภายในกำหนด โดยที่พนักงานไปรษณีย์ไม่ได้มีหนังสือแจ้งจำเลยให้ไปรับหนังสือของโจทก์ดังกล่าวที่ที่ทำการไปรษณีย์ จำเลยจึงไม่ทราบว่าโจทก์มีหนังสือบอกกล่าวบังคับจำนองถึงจำเลย ดังนั้น จะถือว่าจำเลยทราบถึงการบอกกล่าวบังคับจำนองของโจทก์หาได้ไม่นั้น เห็นว่า การบอกกล่าวบังคับจำนองเป็นการแสดงเจตนาอย่างหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 169 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติว่า “การแสดงเจตนาที่กระทำต่อบุคคลซึ่งมิได้อยู่เฉพาะหน้าให้ถือว่ามีผลนับแต่เวลาที่การแสดงเจตนานั้นไปถึงผู้รับการแสดงเจตนา…” ถ้อยคำว่า “ไปถึง” นั้น หมายความว่า ได้มีการแสดงเจตนาโดยมีจดหมายบอกกล่าวบังคับจำนองไปยังลูกหนี้ ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของลูกหนี้ แม้ขณะจดหมายบอกกล่าวไปถึงภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของลูกหนี้จะไม่พบลูกหนี้หรือไม่มีผู้ใดรับไว้ ก็ถือได้ว่าผู้รับจำนองมีจดหมายบอกกล่าวบังคับจำนองไปถึงลูกหนี้โดยชอบแล้ว เมื่อข้อเท็จจริงได้ความว่า โจทก์ส่งจดหมายบอกกล่าวบังคับจำนองถึงจำเลยโดยทางไปรษณีย์ตอบรับตามภูมิลำเนาที่จำเลยระบุในสัญญาจำนอง และตามแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรเอกสารแนบท้ายคำแถลงขอปิดหมายเรียกและสำเนาคำฟ้อง กรณีจึงถือได้ว่าโจทก์มีจดหมายบอกกล่าวบังคับจำนองไปถึงจำเลยและมีผลเป็นการบอกกล่าวบังคับจำนองโดยชอบแล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 728 และมาตรา 169 วรรคหนึ่ง ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

Cr.ข้อกฎหมายเด่น ฎีกาดัง

คดีอันยอมความได้ ต้องแจ้งความภายใน 3 เดือน

ว่ากันด้วยเรื่อง คดีอันยอมความได้ ตามประมวลกฎหมายอาญานั้น
กฎหมายได้บัญญัติให้ ผู้เสียหายต้องร้องทุกข์ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด หากไม่ได้ร้องทุกข์ภายในระยะเวลาดังกล่าวคดีนั้นจะเป็นอันขาดอายุความ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96 และจะทำให้ไม่สามารถฟ้องคดีอาญา(ในคดีอันยอมความได้)ต่อศาลได้ เพราะจะทำให้สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา39(6)

ความผิดอันยอมความได้ตามประมวลกฎหมายอาญา

ม.72  เอาชื่อหรือยี่ห้อในทางการค้าของผู้อื่นมาใช้
ม.276 วรรคแรก  ข่มขืนกระทำชำเราธรรมดา
ม.278  กระทำอนาจาร(มิได้เกิดต่อหน้าธารกำนัล, ไม่ได้รับอันตรายสาหัสหรือถึงแก่ความตายไม่เป็นการกระทำแก่ผู้สืบสันดาน ศิษย์ซึ่งอยู่ในความดูแลหรือผู้อยู่ในความปกครอง)
ม.284  พาหญิงไปเพื่อการอนาจาร
ม.209 วรรคแรก  ทำให้เสื่อมเสียเสรีภาพ
ม.310 วรรคแรก  หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่น
ม.311  หน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นโดยประมาท
ม.322  เปิดเผยความลับในจดหมาย  โทรเลข
ม.323  เปิดเผยความลับของผู้อื่นที่รู้มาโดยหน้าที่
ม.324  เปิดเผยความลับในทางอุตสาหกรรมหรือวิทยาศาสตร์
ม.326 หมิ่นประมาทคนเป็น
ม.327  หมิ่นประมาทคนตาย
ม.328  หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา
ม.341 ฉ้อโกงธรรมดา
ม.342  ฉ้อโกงประกอบด้วยเหตุพิเศษ
ม.344  หลอกลวงคนให้ไปทำงาน
ม.345  สั่งซื้ออาหารหรือเข้าอยู่ในโรงแรมโดยไม่มีเงิน
ม.346  ชักจูงให้เด็กเบาปัญญาขายของโดยเสียเปรียบ
ม.347  ฉ้อโกงในเรื่องประกันวินาศภัย
ม.349  ฉ้อโกงเจ้าหนี้จำนำ
ม.350  ฉ้อโกงเจ้าหนี้ธรรมดา
ม.352  ยักยอกทรัพย์ธรรมดา
ม.353  ยักยอกทรัพย์ในฐานะเป็นผู้จัดการทรัพย์แทนเขา
ม.354  ยักยอกทรัพย์ในฐานะเป็นผู้จัดการทรัพย์ตามคำสั่งศาล
ม.355  ยักยอกทรัพย์เก็บตก
ม.358  ทำให้เสียทรัพย์ตามธรรมดา
ม.359  ทำให้เสียทรัพย์ชนิดพิเศษ
ม.362  บุกรุกตามธรรมดา
ม.363  บุกรุกโดยย้ายเครื่องหมายอสังหาริมทรัพย์
ม.363  เข้าไปซ่อนตัวในอาคารคนอื่น
พรบ.เช็ค

ความผิดอาญาที่นอกเหนือจากที่กล่าวมานี้ ที่กฎหมายให้เป็นความผิดที่ยอมความกันได้เมื่อผู้เสียหายและผู้ต้องหาเป็นญาติกันตาม ม.71
ม.334  ลักทรัพย์ธรรมดา
ม.335  ลักทรัพย์ประกอบเหตุพิเศษ(เหตุฉกรรจ์)
ม.336 วรรคแรก วิ่งราวทรัพย์ตามธรรมดา
ม.357  รับของโจร
ม.360  ทำให้เสียทรัพย์ที่มีไว้เพื่อสาธารณประโยชน์เสียหายข้อสังเกต
ข้อกฎหมายความผิดอันยอมความได้จะบัญญัติไว้ท้ายหมวดนั้นๆ

ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 96  ภายใต้บังคับมาตรา 95 ในกรณีความผิดอันยอมความได้ ถ้าผู้เสียหายมิได้ร้องทุกข์ภายในสามเดือนนับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด เป็นอันขาดอายุความ

ประมวลกฎหมายวิธิพิจารณาความอาญา
มาตรา 39  สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไป ดังต่อไปนี้
(1) โดยความตายของผู้กระทำผิด
(2) ในคดีความผิดต่อส่วนตัว เมื่อได้ถอนคำร้องทุกข์ ถอนฟ้องหรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมาย
(3) เมื่อคดีเลิกกันตามมาตรา 37
(4) เมื่อมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้อง
(5) เมื่อมีกฎหมายออกใช้ภายหลังการกระทำผิดยกเลิกความผิดเช่นนั้น
(6) เมื่อคดีขาดอายุความ
(7) เมื่อมีกฎหมายยกเว้นโทษ

แนวคำพิพากษาศาลฎีกา
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 39/2552
อายุความคดีฉ้อโกงเริ่มนับตั้งแต่เมื่อผู้เสียหายรู้หรือควรจะได้รู้ว่าจำเลยมีเจตนาฉ้อโกงตนเองตั้งแต่เมื่อใด มิใช่จะอ้างว่าได้พยายามติดตามทวงถามแล้วจนตอนหลังถึงแน่ใจว่าจำเลยมีเจตนาที่จะฉ้อโกงตนเองแล้วจริงๆจึงมาแจ้งร้องทุกข์

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 588/2546
ป.วิ.อ. มาตรา 39
ป.อ. มาตรา 96
ความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คเกิดตั้งแต่วันที่ธนาคารปฏิเสธไม่จ่ายเงินตามเช็คคือวันที่ 8 มีนาคม 2543 เมื่อเป็นความผิดอันยอมความได้ซึ่งมีกำหนดให้ร้องทุกข์ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 และ 96 เมื่อโจทก์ฟ้องคดีวันที่ 5 กันยายน 2543 โดยมิได้ร้องทุกข์ไว้ จึงขาดอายุความ ประมวลกฎหมายอาญาภาค 1 ลักษณะ 1 หมวด 9 บัญญัติเรื่องอายุความคดีอาญาไว้โดยเฉพาะแล้ว มิได้มีบทบัญญัติเรื่องอายุความสะดุดหยุดลงหรือเลิกนับอายุความร้องทุกข์อันจะนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับ แม้โจทก์จะได้ฟ้องจำเลยต่อศาลแขวงดุสิตภายในกำหนดอายุความ แต่คดีไม่อยู่ในเขตอำนาจศาลแขวงดุสิตและศาลแขวงดุสิตได้มีคำสั่งจำหน่ายคดีของโจทก์ไปแล้ว การที่โจทก์นำคดีมาฟ้องศาลแขวงพระนครใต้อีกเมื่อพ้นกำหนดอายุความ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(6)

ทนายบี

กิ่งไม้ของเพื่อนบ้านรุกเข้ามาในที่เรา ทำยังไง?

เมื่อกิ่งไม้ของต้นไม้ซึ่งอยู่บนที่ดินข้างๆ รุกล้ำเข้ามาเกะกะตาในที่ดินของเรา อยากจะตัดออกเลยนั้นยังทำเสียไม่ได้ เจ้าของบ้านควรต้องบอกเขาให้เขาตัดก่อน ถ้าเขาไม่ตัดเราถึงจะตัดกิ่งที่รุกล้ำเข้ามาในที่ดินของเราได้ครับ

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1347
 “เจ้าของที่ดินอาจตัดรากไม้ซึ่งรุกเข้ามาจากที่ดินติดต่อและเอาไว้เสีย ถ้ากิ่งไม้ยื่นล้ำเข้ามา เมื่อเจ้าของที่ดินได้บอกผู้ครอบครองที่ดินติดต่อให้ตัดภายในเวลาอันสมควรแล้ว แต่ผู้นั้นไม่ตัด ท่านว่าเจ้าของที่ดินตัดเอาเสียได้”

ถ้าเป็นรากไม้ รุกล้ำมาในที่ดินของเรา เราสามารถตัดได้เลย แต่ถ้าเป็นกิ่งไม้ต้องบอกเจ้าของต้นไม้(เพื่อนบ้าน)ให้เขาตัดก่อนในเวลาอันสมควร (7 , 15 , 30วันก็ว่ากันไป) ถ้าเลยกำหนดแล้วเขาไม่ตัด เราถึงตัดได้เลยครับ แต่อย่าไปตัดต้นไม้เค้านะครับตัดแค่กิ่งก็พอ ถ้าตัดต้นละก็ มีความผิดอาญาฐานทำให้เสียทรัพย์ ม.358 ได้ง่ายๆเลย

แล้วถ้า…….ผลไม้จากต้นไม้เพื่อนบ้านมันห้อยต่องแต่งเข้ามาในเขตบ้านเรา เราจะเด็ดกินได้มั้ย???
คำตอบคือ…ยังไม่ได้ครับ แต่ถ้าผลไม้นั้นมันตกตามธรรมชาติแล้วหล่นลงในที่ดินของเรา ก็สบายใจได้เลยครับ เก็บกินได้ เพราะถือว่าเป็นดอกผลของที่ดิน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1348 “ดอกผลแห่งต้นไม้ที่หล่นตามธรรมดาลงในที่ดินติดต่อแปลง ใด ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นดอกผลของที่ดินแปลงนั้น”

สรุป
ราก = ตัดได้ถ้าเข้ามาในเขตของเรา
ผล = ถ้าตกโดยธรรมชาติในที่ของเรา มันก็เป็นของเราครับ กินได้
กิ่ง = ถ้ากิ่งรุกล้ำเข้ามาในที่ดินของเรา บอกเขาให้ตัดก่อนแล้วให้เวลาเขา ถ้าเขาไม่ตัดเราถึงตัดได้
ต้น = อย่าไปตัดต้นไม้เค้า ผิดกฎหมายอาญา ฐานทำให้เสียทรัพย์ ติดคุก!! นะครับ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1846/2500
ในทางแพ่ง ถ้าจำเลยได้บอกกล่าวโจทก์เสียก่อนและให้เวลาพอสมควรแล้ว จำเลยก็อาจตัดกิ่งไม้ของโจทก์ที่ยื่นล้ำที่ของจำเลยเข้าไปนั้นได้
ส่วนในทางอาญา ต้องพิจารณาเจตนาของจำเลยเป็นเรื่อง ๆ ไป ถ้าตามพฤติการณ์ที่ปรากฎเป็นที่เห็นได้ว่าจำเลยไม่มีเจตนาทำผิดทางอาญา แม้จำเลยไม่ได้บอกกล่าวโจทก์เสียก่อน จำเลยก็ตัดกิ่งไม้ที่ยื่นรุกล้ำเข้ามาในที่ของตนได้เพราะเป็นเรื่องที่จำเลยเพียงแต่กระทำการป้องกันกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินของตนตามที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้โดยทั่ว ๆ ไป หากแต่จำเลยมิได้ปฏิบัติการให้ครบถ้วน ตามวิธีการที่บัญญัติไว้ใน ป.พ.พ. มาตรา 1347 เท่านั้น.
(ประชุมใหญ่ครั้งที่ 5/2501)

#ทนายบี

ที่ดินตาบอด ไม่มีทางเข้า ทำอย่างไรได้บ้าง?

หลายๆท่านคงจะเคยได้ยินคำว่า ที่ดินตาบอด หรือ
ที่ดินที่ไม่มีทางออกไปสู่ทางสาธารณะได้
เพราะมีที่ดินของคนอื่นกั้นอยู่ เช่นนี้เราสามารถขอเจ้าของที่ดินที่ใกล้ทางสาธารณะที่สุด
ให้เปิดทางจำเป็นได้เลยเป็นสิทธิตามกฎหมาย

แต่ถ้าที่ดินของเราติดทางสาธารณะแต่เราอยากผ่านที่ดินคนอื่น
ซึ่งเป็นการสะดวกมากกว่า เช่นนี้สามารถคุยกับเจ้าของที่ข้างเคียง
เพื่อขอจดทะเบียนภาระจำยอมได้ครับ
แต่เจ้าของที่ข้างเคียงก็สามารถที่จะเรียกค่าตอบแทนได้เช่นกันครับ

 

ทีนี้ เรามารู้จักกับคำว่า ภาระจำยอม กับ ทางจำเป็น กันดีกว่าว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร โดยผมได้เอาข้อมูลมาจาก เว็บไซต์ของกรมที่ดินครับ

ภาระจำยอม ทางจำเป็น
๑. ความหมาย
ภาระจำยอม หมายถึง ทรัพยสิทธิชนิดหนึ่งที่ ตัดทอนอำนาจกรรมสิทธิ์ โดยทำให้เจ้าของ อสังหาริมทรัพย์อันหนึ่งซึ่งเรียกว่า ภารยทรัพย์ต้อง รับกรรมบางอย่างซึ่งกระทบกระเทือนทรัพย์สินของ ตน หรือทำให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ต้องงดเว้นการ ใช้สิทธิบางอย่างเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น เพื่อประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์อื่นเรียกว่า สามยทรัพย์ (มาตรา ๑๓๘๗ ป.พ.พ.)
๑. ความหมาย
ทางจําเป็น หมายถึง ที่ดินที่ถูกล้อมด้วยที่ดิน แปลงอื่นอยู่จนไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะได้หรือมี ทางออกสู่ทางสาธารณะได้แต่ไม่สะดวก เช่น จะต้อง ข้ามบึง ทะเล หรือที่ลาดชันอันระดับที่ดินกับทาง สาธารณะสูงกว่ากันมาก (มาตรา ๑๓๔๙ แห่งป.พ.พ.) กฎหมายจึงให้สิทธิแก่เจ้าของที่ดินแปลงที่ถูกล้อมให้มี สิทธิผ่านที่ดินแปลงอื่นซึ่งล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะได้ (คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๖๗๒/๒๕๔๖ (ประชุมใหญ่))
๒. องค์ประกอบ
– ไม่จำเป็นต้องเป็นที่ดินที่ถูกล้อมหรือที่ดินที่อยู่ติดกัน แม้ที่ดินไม่ได้อยู่ติดกันก็สามารถใช้ทางภาระจำยอมได้
– ไม่จำเป็นต้องเป็นทางออกสู่ทางสาธารณะ ภาระจำยอมไปสู่ที่ใดก็ได้
๒. องค์ประกอบ
– ต้องเป็นที่ดินที่มีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่และ
– ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ หรือมีแต่ไม่สะดวก
– ใช้ออกสู่ทางสาธารณะอย่างเดียว
๓. การได้มา
– โดยนิติกรรมสัญญา  เป็นการตกลงกันระหว่างเจ้าของภารยทรัพย์ และเจ้าของสามยทรัพย์ ซึ่งจะกำหนดระยะเวลาไว้ หรือไม่ก็ได้ ถ้าไม่กําหนดเวลาไว้ก็ถือว่าภาระจำยอมมี อยู่ตลอดไป จนกว่าภาระจำยอมนั้นจะระงับไป และ ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๒๙๙ วรรคหนึ่ง แห่ง ป.พ.พ. หากไม่ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนการได้มาต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ จะใช้บังคับได้เพียงระหว่าง คู่สัญญาในฐานะเป็นบุคคลสิทธิเท่านั้น
– โดยอายุความ  กรณีเจ้าของสามยทรัพย์ได้มีการใช้ภารยทรัพย์ ด้วยความสงบ เปิดเผย และเจตนาจะให้ได้สิทธิภาระ จำยอมในภารยทรัพย์นั้นเป็นเวลาติดต่อกันครบ ๑๐ ปีย่อมได้สิทธิภาระจำยอมเหนือภารยทรัพย์นั้นโดย อายุความ และการได้มาโดยอายุความนี้แม้ไม่จด ทะเบียนก็ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้เพื่อให้ภาระจำยอมมีอยู่ ในที่ดินนั้นต่อไปได้ (คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๐๐/๒๕๐๒, ๒๓๗/๒๕๐๘, ๑๖๕/๒๕๒๒)
– โดยผลของกฎหมาย  กรณีปลูกสร้างโรงเรือนรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของ ผู้อื่นโดยสุจริตมีสิทธิจดทะเบียนภาระจำยอมเหนือ ที่ดินที่รุกล้ำนั้น
๓. การได้มา
– โดยผลของกฎหมาย การได้สิทธิใช้ทางจําเป็น ไม่จําต้องมีนิติกรรม สัญญาระหว่างเจ้าของที่ดินที่ถูกล้อมกับเจ้าของที่ดินที่ ล้อมอยู่และไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียน ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา ๑๓๓๘) เพราะทาง จําเป็นเป็นการได้สิทธิตามกฎหมาย และผู้ที่จะขอใช้ทางจําเป็นไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิมานาน ถูกล้อมวัน ไหน เวลาใด แม้จะเพิ่งเข้ามาอยู่ในที่ดินซึ่งถูกล้อมก็ ขอใช้ทางจำเป็นได้ (คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๒๒๑/ ๒๕๔๒, ๓๗๗๔/๒๕๔๙, ๓๘๙๒/๒๕๔๙)   ผู้ที่ได้สิทธิผ่านทางไม่สามารถได้มาซึ่งทาง จําเป็นโดยอายุความได้ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลานาน เท่าใด เพราะการผ่านทางหรือทำทางจําเป็นนั้น ถือ เป็นการผ่านโดยสุจริตและเคารพในสิทธิของเจ้าของ ที่ดินผู้มีสิทธิในทางเดินผ่าน แต่อย่างไรก็ดีกฎหมาย ก็ไม่ห้ามเจ้าของที่ดินที่จะตกลงกันเพื่อให้จด ทะเบียนเป็นภาระจำยอมได้
๔. วิธีทำทาง
แล้วแต่เจ้าของที่ดินจะตกลงกันหรือโดย สภาพการใช้ประโยชน์
๔. วิธีทำทาง
การทำทางต้องเลือกให้พอสมควรแก่ความ จําเป็นของผู้มีสิทธิจะผ่านและต้องคำนึงถึงที่ดินที่ล้อม อยู่ให้เสียหายน้อยที่สุด หรือต้องเป็นทางที่ใกล้ที่สุด
๕. ค่าทดแทน
ภาระจำยอมโดยนิติกรรม กฎหมายไม่ได้ กำหนดว่าจะต้องเสียค่าทดแทน แล้วแต่เจ้าของที่ดิน จะตกลงกันว่าจะมีการเสียค่าทดแทนหรือไม่
๕. ค่าทดแทน
ทางจำเป็นต้องใช้ค่าทดแทนให้แก่เจ้าของ ที่ดินที่ล้อมอยู่เพื่อออกสู่ทางสาธารณะ
ยกเว้น กรณีที่ดินที่แบ่งแยกหรือแบ่งโอนกัน เป็นเหตุให้ไม่มีทางออกไปสู่ทางสาธารณะ เจ้าของที่ดิน แปลงซึ่งถูกล้อม มีสิทธิเรียกร้องเอาทางเดินเฉพาะบน ที่ดินแปลงที่แบ่งแยกหรือแบ่งโอนกัน โดยไม่ต้องเสีย ค่าตอบแทนตามมาตรา ๑๓๕๐ (คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๒๔๘/๒๕๔๔, ๓๔๘๔-๓๔๘๕/๒๕๔๘)
๖. ภาระจำยอมรวมถึงอสังหาริมทรัพย์อื่นด้วย
ภาระจำยอมเป็นทรัพยสิทธิที่ตกติดแก่ตัวทรัพย์ ดังนั้น ผู้ที่จะใช้ภาระจำยอมนอกจากเจ้าของที่ดินแล้ว ยังได้ครอบคลุมถึงเจ้าของอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ที่ตั้งอยู่บนที่ดินนั้น เช่น บ้าน อาคาร ด้วย และแม้ที่ดินจะ เปลี่ยนเจ้าของไปก็ตาม ภาระจำยอมก็ยังคงมีอยู่
๖. ทางจําเป็นเกี่ยวกับที่ดินโดยเฉพาะ
ผู้ที่ขอใช้ทางจำเป็นต้องเป็นเจ้าของที่ดิน ไม่ใช่เจ้าของโรงเรือน เจ้าของที่ดินแปลงที่ถูกล้อม เท่านั้นที่จะมีสิทธิขอให้เปิดทางจําเป็น หากเป็นเจ้าของโรงเรือนเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของที่ดิน แม้จะถูกที่ดินอื่น ล้อมก็ไม่มีสิทธิขอให้เปิดทางจําเป็น ทางจําเป็นมิใช่ สิทธิที่ติดกับที่ดินที่จะโอนไปพร้อมกับที่ดินด้วย การที่ ผู้เป็นเจ้าของที่ดินที่รับโอนมามีสิทธิใช้ทางพิพาทใน ที่ดินในฐานะทางจำเป็นมาก่อน ก็ไม่ได้หมายความว่า เจ้าของที่ดินที่รับโอนมาจะได้สิทธิในทางพิพาทนั้น ด้วยอย่างภาระจำยอม (คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๑๗/ ๒๕๐๙, ๒๑๙๖/๒๕๑๔)  (เจ้าของที่ดินรวมถึงคนในครอบครัวและ บริวารด้วย)
๗. การสิ้นไปแห่งภาระจำยอม
– เมื่อมีนิติกรรมกําหนดให้ภาระจํายอมหมด สิ้นไประหว่างเจ้าของภารยทรัพย์และเจ้าของสามยทรัพย์
– เมื่อภารยทรัพย์หรือสามยทรัพย์สลายไป (คําพิพากษาฎีกา ๖๔๐/๒๕๑๐)
– เมื่อไม่ได้ใช้ประโยชน์แห่งภาระจํายอมเป็น เวลา ๑๐ ปี (คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๓๑๔/๒๕๓๙, ๖๗๓/๒๕๔๖)
– เมื่อภารยทรัพย์และสามยทรัพย์ตกเป็น เจ้าของคนเดียวกัน
– เมื่อภาระจำยอมไม่มีความจําเป็นหรือหมด ประโยชน์ต่อสามยทรัพย์
๗. การสิ้นไปแห่งทางจําเป็น
เมื่อความจําเป็นหมดสิ้นไป คือ เมื่อที่ดินมี ทางออกสู่ทางสาธารณะแล้ว
๘. การจดทะเบียน
ภาระจำยอมต้องทำเป็นหนังสือและจด ทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๑๒๙๙ แห่ง ป.พ.พ. หากไม่ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียน การได้มาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จะใช้บังคับได้เพียง ระหว่างคู่สัญญาในฐานะเป็นบุคคลสิทธิเท่านั้น
ยกเว้น กรณีภาระจำยอมสิ้นไปโดยพ้น กําหนดเวลาที่ตกลงไว้ถือว่าเป็นอันยกเลิกไปโดยไม่ ต้องจดทะเบียนเลิกภาระจำยอม
๘. การจดทะเบียน
ทางจําเป็น เป็นการได้สิทธิโดยอำนาจของ กฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๔๙ โดยไม่ต้องจดทะเบียน (คําพิพากษา ฎีกาที่ ๓๗๗๔/๒๕๔๙)
ยกเว้น กรณีศาลได้เคยมีคําพิพากษาให้จด ทะเบียนทางจําเป็น ซึ่งกรมที่ดินได้พิจารณาตอบข้อ หารือว่า ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนใน ประเภท “สิทธิทางจําเป็น ตามคําพิพากษา………….. ลงวันที่……เดือน…………พ.ศ……” โดยอนุโลมปฏิบัติ ตามแนวทางการจดทะเบียนประเภทภาระจํายอม
๙. ค่าธรรมเนียม ภาษีอากร ๙.๑ ค่าธรรมเนียม
– กรณีไม่มีค่าตอบแทน (ไม่มีทุนทรัพย์) แปลงละ ๕๐ บาท
– กรณีมีค่าตอบแทน (มีทุนทรัพย์) ร้อยละ ๑ จากจำนวนเงินค่าตอบแทน
๙.๒ ภาษี
– ไม่เสีย
๙.๓ อากร
– อากรแสตมป์ร้อยละ ๐.๕ จากจำนวน เงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กัน (กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล กฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และประมวลรัษฎากร ตามลักษณะตราสาร ๒๘. (ข) ใบรับแห่งบัญชีอัตรา อากรแสตมป์)
๙. ค่าธรรมเนียม ภาษีอากร
๙.๑ ค่าธรรมเนียม – กรณีไม่มีค่าตอบแทน (ไม่มีทุนทรัพย์) แปลงละ ๕๐ บาท – กรณีมีค่าตอบแทน (มีทุนทรัพย์) ร้อยละ ๑ จากจำนวนเงินค่าตอบแทน
๙.๒ ภาษี – ไม่เสีย
๙.๓ อากร – อากรแสตมป์ร้อยละ ๐.๕ จากจำนวน เงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กัน
(กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล กฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และประมวลรัษฎากร ตาม ลักษณะตราสาร ๒๘. (ข) ใบรับแห่งบัญชีอัตราอากร แสตมป์)

 

ที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ส่วนมาตรฐานการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
สํานักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน กรมที่ดิน
ธันวาคม ๒๕๕๓

คำถาม : หากขอเจ้าของที่ข้างเคียงให้เปิดทางจำเป็น แล้วเขาไม่ยอม ต้องทำอย่างไร?
ตอบ : เราสามารถไปฟ้องต่อศาลให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงเปิดทางจำเป็นได้ แล้วนำคำพิพากษาไปจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินครับ

#ทนายบี www.TanaiBee.com

ภาระจำยอมทางจำเป็น
๑. ความหมาย
ภาระจำยอม หมายถึง ทรัพยสิทธิชนิดหนึ่งที่ ตัดทอนอำนาจกรรมสิทธิ์ โดยทำให้เจ้าของ อสังหาริมทรัพย์อันหนึ่งซึ่งเรียกว่า ภารยทรัพย์ต้อง รับกรรมบางอย่างซึ่งกระทบกระเทือนทรัพย์สินของ ตน หรือทำให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ต้องงดเว้นการ ใช้สิทธิบางอย่างเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น เพื่อประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์อื่นเรียกว่า สามยทรัพย์ (มาตรา ๑๓๘๗ ป.พ.พ.)
๑. ความหมาย
ทางจําเป็น หมายถึง ที่ดินที่ถูกล้อมด้วยที่ดิน แปลงอื่นอยู่จนไม่มีทางออกถึงทางสาธารณะได้หรือมี ทางออกสู่ทางสาธารณะได้แต่ไม่สะดวก เช่น จะต้อง ข้ามบึง ทะเล หรือที่ลาดชันอันระดับที่ดินกับทาง สาธารณะสูงกว่ากันมาก (มาตรา ๑๓๔๙ แห่งป.พ.พ.) กฎหมายจึงให้สิทธิแก่เจ้าของที่ดินแปลงที่ถูกล้อมให้มี สิทธิผ่านที่ดินแปลงอื่นซึ่งล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะได้ (คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๖๗๒/๒๕๔๖ (ประชุมใหญ่))
๒. องค์ประกอบ
– ไม่จำเป็นต้องเป็นที่ดินที่ถูกล้อมหรือที่ดินที่อยู่ติดกัน แม้ที่ดินไม่ได้อยู่ติดกันก็สามารถใช้ทางภาระจำยอมได้
– ไม่จำเป็นต้องเป็นทางออกสู่ทางสาธารณะ ภาระจำยอมไปสู่ที่ใดก็ได้
๒. องค์ประกอบ
– ต้องเป็นที่ดินที่มีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่และ
– ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ หรือมีแต่ไม่สะดวก
– ใช้ออกสู่ทางสาธารณะอย่างเดียว
๓. การได้มา
– โดยนิติกรรมสัญญา  เป็นการตกลงกันระหว่างเจ้าของภารยทรัพย์ และเจ้าของสามยทรัพย์ ซึ่งจะกำหนดระยะเวลาไว้ หรือไม่ก็ได้ ถ้าไม่กําหนดเวลาไว้ก็ถือว่าภาระจำยอมมี อยู่ตลอดไป จนกว่าภาระจำยอมนั้นจะระงับไป และ ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๑๒๙๙ วรรคหนึ่ง แห่ง ป.พ.พ. หากไม่ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนการได้มาต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ จะใช้บังคับได้เพียงระหว่าง คู่สัญญาในฐานะเป็นบุคคลสิทธิเท่านั้น
– โดยอายุความ  กรณีเจ้าของสามยทรัพย์ได้มีการใช้ภารยทรัพย์ ด้วยความสงบ เปิดเผย และเจตนาจะให้ได้สิทธิภาระ จำยอมในภารยทรัพย์นั้นเป็นเวลาติดต่อกันครบ ๑๐ ปีย่อมได้สิทธิภาระจำยอมเหนือภารยทรัพย์นั้นโดย อายุความ และการได้มาโดยอายุความนี้แม้ไม่จด ทะเบียนก็ยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้เพื่อให้ภาระจำยอมมีอยู่ ในที่ดินนั้นต่อไปได้ (คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๐๐/๒๕๐๒, ๒๓๗/๒๕๐๘, ๑๖๕/๒๕๒๒)
– โดยผลของกฎหมาย  กรณีปลูกสร้างโรงเรือนรุกล้ำเข้าไปในที่ดินของ ผู้อื่นโดยสุจริตมีสิทธิจดทะเบียนภาระจำยอมเหนือ ที่ดินที่รุกล้ำนั้น
๓. การได้มา
– โดยผลของกฎหมาย การได้สิทธิใช้ทางจําเป็น ไม่จําต้องมีนิติกรรม สัญญาระหว่างเจ้าของที่ดินที่ถูกล้อมกับเจ้าของที่ดินที่ ล้อมอยู่และไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียน ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (มาตรา ๑๓๓๘) เพราะทาง จําเป็นเป็นการได้สิทธิตามกฎหมาย และผู้ที่จะขอใช้ทางจําเป็นไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิมานาน ถูกล้อมวัน ไหน เวลาใด แม้จะเพิ่งเข้ามาอยู่ในที่ดินซึ่งถูกล้อมก็ ขอใช้ทางจำเป็นได้ (คําพิพากษาฎีกาที่ ๘๒๒๑/ ๒๕๔๒, ๓๗๗๔/๒๕๔๙, ๓๘๙๒/๒๕๔๙)   ผู้ที่ได้สิทธิผ่านทางไม่สามารถได้มาซึ่งทาง จําเป็นโดยอายุความได้ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลานาน เท่าใด เพราะการผ่านทางหรือทำทางจําเป็นนั้น ถือ เป็นการผ่านโดยสุจริตและเคารพในสิทธิของเจ้าของ ที่ดินผู้มีสิทธิในทางเดินผ่าน แต่อย่างไรก็ดีกฎหมาย ก็ไม่ห้ามเจ้าของที่ดินที่จะตกลงกันเพื่อให้จด ทะเบียนเป็นภาระจำยอมได้
๔. วิธีทำทาง
แล้วแต่เจ้าของที่ดินจะตกลงกันหรือโดย สภาพการใช้ประโยชน์
๔. วิธีทำทาง
การทำทางต้องเลือกให้พอสมควรแก่ความ จําเป็นของผู้มีสิทธิจะผ่านและต้องคำนึงถึงที่ดินที่ล้อม อยู่ให้เสียหายน้อยที่สุด หรือต้องเป็นทางที่ใกล้ที่สุด
๕. ค่าทดแทน
ภาระจำยอมโดยนิติกรรม กฎหมายไม่ได้ กำหนดว่าจะต้องเสียค่าทดแทน แล้วแต่เจ้าของที่ดิน จะตกลงกันว่าจะมีการเสียค่าทดแทนหรือไม่
๕. ค่าทดแทน
ทางจำเป็นต้องใช้ค่าทดแทนให้แก่เจ้าของ ที่ดินที่ล้อมอยู่เพื่อออกสู่ทางสาธารณะ
ยกเว้น กรณีที่ดินที่แบ่งแยกหรือแบ่งโอนกัน เป็นเหตุให้ไม่มีทางออกไปสู่ทางสาธารณะ เจ้าของที่ดิน แปลงซึ่งถูกล้อม มีสิทธิเรียกร้องเอาทางเดินเฉพาะบน ที่ดินแปลงที่แบ่งแยกหรือแบ่งโอนกัน โดยไม่ต้องเสีย ค่าตอบแทนตามมาตรา ๑๓๕๐ (คําพิพากษาฎีกาที่ ๙๒๔๘/๒๕๔๔, ๓๔๘๔-๓๔๘๕/๒๕๔๘)
๖. ภาระจำยอมรวมถึงอสังหาริมทรัพย์อื่นด้วย
ภาระจำยอมเป็นทรัพยสิทธิที่ตกติดแก่ตัวทรัพย์ ดังนั้น ผู้ที่จะใช้ภาระจำยอมนอกจากเจ้าของที่ดินแล้ว ยังได้ครอบคลุมถึงเจ้าของอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ที่ตั้งอยู่บนที่ดินนั้น เช่น บ้าน อาคาร ด้วย และแม้ที่ดินจะ เปลี่ยนเจ้าของไปก็ตาม ภาระจำยอมก็ยังคงมีอยู่
๖. ทางจําเป็นเกี่ยวกับที่ดินโดยเฉพาะ
ผู้ที่ขอใช้ทางจำเป็นต้องเป็นเจ้าของที่ดิน ไม่ใช่เจ้าของโรงเรือน เจ้าของที่ดินแปลงที่ถูกล้อม เท่านั้นที่จะมีสิทธิขอให้เปิดทางจําเป็น หากเป็นเจ้าของโรงเรือนเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของที่ดิน แม้จะถูกที่ดินอื่น ล้อมก็ไม่มีสิทธิขอให้เปิดทางจําเป็น ทางจําเป็นมิใช่ สิทธิที่ติดกับที่ดินที่จะโอนไปพร้อมกับที่ดินด้วย การที่ ผู้เป็นเจ้าของที่ดินที่รับโอนมามีสิทธิใช้ทางพิพาทใน ที่ดินในฐานะทางจำเป็นมาก่อน ก็ไม่ได้หมายความว่า เจ้าของที่ดินที่รับโอนมาจะได้สิทธิในทางพิพาทนั้น ด้วยอย่างภาระจำยอม (คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๑๗/ ๒๕๐๙, ๒๑๙๖/๒๕๑๔)  (เจ้าของที่ดินรวมถึงคนในครอบครัวและ บริวารด้วย)
๗. การสิ้นไปแห่งภาระจำยอม
– เมื่อมีนิติกรรมกําหนดให้ภาระจํายอมหมด สิ้นไประหว่างเจ้าของภารยทรัพย์และเจ้าของสามยทรัพย์
– เมื่อภารยทรัพย์หรือสามยทรัพย์สลายไป (คําพิพากษาฎีกา ๖๔๐/๒๕๑๐)
– เมื่อไม่ได้ใช้ประโยชน์แห่งภาระจํายอมเป็น เวลา ๑๐ ปี (คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๓๑๔/๒๕๓๙, ๖๗๓/๒๕๔๖)
– เมื่อภารยทรัพย์และสามยทรัพย์ตกเป็น เจ้าของคนเดียวกัน
– เมื่อภาระจำยอมไม่มีความจําเป็นหรือหมด ประโยชน์ต่อสามยทรัพ
๗. การสิ้นไปแห่งทางจําเป็น
เมื่อความจําเป็นหมดสิ้นไป คือ เมื่อที่ดินมี ทางออกสู่ทางสาธารณะแล้ว
๘. การจดทะเบียน
ภาระจำยอมต้องทำเป็นหนังสือและจด ทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา ๑๒๙๙ แห่ง ป.พ.พ. หากไม่ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียน การได้มาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จะใช้บังคับได้เพียง ระหว่างคู่สัญญาในฐานะเป็นบุคคลสิทธิเท่านั้น
ยกเว้น กรณีภาระจำยอมสิ้นไปโดยพ้น กําหนดเวลาที่ตกลงไว้ถือว่าเป็นอันยกเลิกไปโดยไม่ ต้องจดทะเบียนเลิกภาระจำยอม
๘. การจดทะเบียน
ทางจําเป็น เป็นการได้สิทธิโดยอำนาจของ กฎหมาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๔๙ โดยไม่ต้องจดทะเบียน (คําพิพากษา ฎีกาที่ ๓๗๗๔/๒๕๔๙)
ยกเว้น กรณีศาลได้เคยมีคําพิพากษาให้จด ทะเบียนทางจําเป็น ซึ่งกรมที่ดินได้พิจารณาตอบข้อ หารือว่า ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนใน ประเภท “สิทธิทางจําเป็น ตามคําพิพากษา………….. ลงวันที่……เดือน…………พ.ศ……” โดยอนุโลมปฏิบัติ ตามแนวทางการจดทะเบียนประเภทภาระจํายอม
๙. ค่าธรรมเนียม ภาษีอากร ๙.๑ ค่าธรรมเนียม
– กรณีไม่มีค่าตอบแทน (ไม่มีทุนทรัพย์) แปลงละ ๕๐ บาท
– กรณีมีค่าตอบแทน (มีทุนทรัพย์) ร้อยละ ๑ จากจำนวนเงินค่าตอบแทน
๙.๒ ภาษี
– ไม่เสีย
๙.๓ อากร
– อากรแสตมป์ร้อยละ ๐.๕ จากจำนวน เงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กัน (กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล กฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และประมวลรัษฎากร ตามลักษณะตราสาร ๒๘. (ข) ใบรับแห่งบัญชีอัตรา อากรแสตมป์)
๙. ค่าธรรมเนียม ภาษีอากร
๙.๑ ค่าธรรมเนียม – กรณีไม่มีค่าตอบแทน (ไม่มีทุนทรัพย์) แปลงละ ๕๐ บาท – กรณีมีค่าตอบแทน (มีทุนทรัพย์) ร้อยละ ๑ จากจำนวนเงินค่าตอบแทน
๙.๒ ภาษี – ไม่เสีย
๙.๓ อากร – อากรแสตมป์ร้อยละ ๐.๕ จากจำนวน เงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กัน
(กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล กฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๔๙๗ และประมวลรัษฎากร ตาม ลักษณะตราสาร ๒๘. (ข) ใบรับแห่งบัญชีอัตราอากร แสตมป์)

คืนรถกับไฟแนนซ์ ไม่ต้องเสียค่าส่วนต่าง

หลังจากที่เราคืนรถ หรือไฟแนนซ์มายึดรถไป เขาจะนำรถไปขายทอดตลาด หากราคาที่ขายทอดตลาดแล้วได้น้อยกว่า(ขาดทุน)​ ไฟแนนซ์จะมาฟ้องเรียกค่าขาดราคานั้นกับเราอีกทีครับ

ดังนั้น
ควรจะคืนรถในตอนที่ค้างค่างวดไม่เกิน3งวดติดต่อกัน เพราะถือว่าสัญญายังไม่เลิกกัน(ยังไม่ถูกบอกเลิกสัญญาตามกฎหมาย)

✅คืนรถตอนไม่ค้างค่างวด = ไม่เสียค่าส่วนต่าง
✅คืนรถตอนค้างชำระไม่เกิน3งวด = ไม่เสียค่าส่วนต่าง
✅คืนรถตอนค้างชำระ 3 งวด แต่คืนรถก่อนกำหนดเวลาในจดหมายเลิกสัญญาจากไฟแนนซ์ = ไม่เสียค่าส่วนต่าง*
❌คืนรถหลังจากไฟแนนซ์บอกเลิกสัญญาแล้ว (ค้างประมาณ4งวดเดือน)​ = ต้องเสียค่าส่วนต่าง‼️

▶️จดหมายบอกเลิกสัญญาจากไฟแนนซ์
โดยปกติแล้วหากเราค้างชำระ3งวด ไฟแนนซ์จะมีจดหมายบอกเลิกสัญญามาให้เราชำระเงินค่างวดที่ค้างทั้งหมดภายใน30วัน หากเราคืนรถก่อนครบ30วันนับแต่วันที่ได้รับจดหมาย ถือว่าเป็นการสมัครใจเลิกสัญญา #ไม่ต้องจ่ายค่าส่วนต่าง ครับ

หลังจากคืนรถไฟแนนซ์จะฟ้องเรียกค่าส่วนต่างมาครับ ทั้งนี้หากเข้าหลักเกณฑ์แบบที่ทนายบอกไป #เราต้องสู้คดี เพื่อไม่ให้เราต้องจ่ายค่าส่วนต่าง จะประหยัดเงินที่เราต้องจ่ายซึ่งโดยส่วนใหญ่จะถูกฟ้องจากหลักแสน(หลายแสน)​ เป็นเราต้องจ่ายเพียงหลักหมื่นหรือหลักพัน

ดังนั้น‼️ หากท่านถูกฟ้องคดีขึ้นมา นำหมายศาลและสำเนาคำฟ้องมาปรึกษาทนายความครับ ว่ามีแนวทางสู้คดีหรือไม่ จะช่วยจากหนักให้เป็นเบาได้เป็นอย่างมากเลยครับ

ท่านดูตัวอย่างที่ทนายเคยทำคดีไว้ได้ที่
https://www.facebook.com/101117748519994/posts/114780627153706/

ในกรณีที่ท่านรู้ตัวเองว่าไม่สามารถส่งรถไหว และไปต่อไม่ได้จริงๆ แล้วรีบคืนรถกับไฟแนนซ์ก่อนที่เขาจะบอกเลิกสัญญานะครับ

ด้วยความปรารถนาดี
#ทนายบีและเพื่อน

แชร์แจกดอก หรือ บ้านออมเงิน

เป็นลักษณะที่เป็นการกู้ยืมเงินโดยรับว่าจะจ่ายผลประโยชน์ให้กับลูกแชร์ซึ่งอยู่ในฐานะผู้กู้ยืมเงิน เช่น บ้านออมเงิน ฝากทุนละ500 ราย4วัน รับคืน 600 บาท
ซึ่งแชร์แจกดอกประเภทนี้ ไม่เข้าข่ายตาม พรบ.การเล่นแชร์ 2534 และไม่มีกฎหมายรองรับการลงทุนประเภทนี้ แต่เป็นความผิดตาม พรก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527

#หากเท้าแชร์โกงและไม่จ่ายจะทำอย่างไร?
ให้ผู้เสียหายไปแจ้งความเอาผิดในข้อหา กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน แต่ไม่ใช่ว่าแจ้งความแล้วทางผู้เสียหายจะได้เงินคืนตามที่ประกาศโฆษณาไว้นะครับ เราจะได้เงินที่เราจ่ายไปคืนมาพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีเท่านั้น (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นร้อยละ 5 ต่อปีแล้วนะครับ)  แต่เราต้องร้องขอให้พนักงานอัยการเรียกคืนเงินต้นไปด้วยครับ
ผู้เสียหายอาจร้องทุกข์กล่าวโทษต่อตำรวจได้ แต่เนื่องจากไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัว จึงไม่สามารถถอนแจ้งความได้ (ถ้าเท้าแชร์ติดคุกไปแล้วอาจจะหาเงินมาใช้หนี้เราไม่ได้นะครับ) ฉะนั้นคิดดูให้ดีว่าคุ้มค่ากันหรือไม่
ไปบอกคุณตำรวจว่ามาร้องทุกข์กล่าวโทษ ว่ามีคนกระทำผิดตาม พรก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน (ไม่ใช่แจ้งความข้อหาฉ้อโกงนะ)

#เท้าแชร์จะมีโทษอย่างไร?
กฎหมายกำหนดโทษไว้ที่ จำคุกตั้งแต่ 5-10 ปี และปรับตั้งแต่ 5แสนบาทถึง1ล้านบาท ครับ
#จ้างทนายฟ้องเรียกให้เท้าแชร์จ่ายตามผลประโยชน์ที่ตกลงกันไว้ได้ไหม?
ไม่ได้ครับ เพราะเป็นนิติกรรมที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ทนายความจึงไม่สามารถที่จะดำเนินคดีทางแพ่งกับเท้าแชร์และฟ้องเรียกเงินคืนได้

#ส่วนใครที่คิดจะเปิดบ้านแชร์แจกดอก
ทนายไม่แนะนำให้ทำอย่างยิ่ง เพราะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย แค่เปิดก็ผิดแล้ว โทษหนักซะด้วย หยุดคิดที่จะทำซะเลยนะครับ ถ้าทำไปแล้วก็ภาวนาให้อย่ามีปัญหาและอย่าเปิดใหม่อีกครับ
ทั้งนี้ ทนายจึงขอเตือนว่า ก่อนจะลงทุนสิ่งใด ใช้สติคิดและตัดสินใจให้ดี แชร์ล้มขึ้นมา เราเสียเงิน ถึงแม้จะแจ้งความได้ แต่ก็ใช่ว่าจะได้เงินคืนทุกบาททุกสตางค์ (คดีที่ถอนฟ้องได้ เราใช้ขู่เท้าแชร์ได้ว่าถ้าหาเงินให้เราจะถอนฟ้องให้ แต่แชร์แจกดอกมันยอมความถอนฟ้องไม่ได้ไง ผมเป็นเท้าผมก็ไม่หามาจ่ายอยู่ดี) แล้วถ้าเท้าแชร์ไม่มีทรัพย์สินให้บังคับคดีอีกล่ะ จะทำยังไง
ฉะนั้น คิดดูให้ดีก่อนจะตัดสินใจลงทุนใดๆนะครับ
ช่วยกดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานกันด้วยครับ
ผลประโยชน์ตอบแทนสูงๆที่ได้มาอย่างง่ายดาย ไม่มีในโลก!!

#แล้วอย่าหาว่าทนายไม่เตือน
#ทนายบีและเพื่อน ปรึกษากฎหมายฟรี
🚩ฎีกาแถม
✅282/2563 ผู้เสียหายจากแชร์แจกดอกไม่มีอำนาจฟ้องฉ้อโกง

ซื้อของโอนเงินไปแล้วไม่ได้ของ, ถูกโกงเงินออนไลน์, วีธีเอาเงินคืน

ตาม พรบ.การเล่นแชร์ ทนายสรุปใจความสั้นๆได้ว่า ต้องมีลักษณะและข้อห้ามดังนี้

✅เป็นนายวงแชร์(เท้าแชร์)​ไม่เกิน3วง
✅มีสมาชิกวงแชร์(ลูกแชร์)​รวมทุกวงไม่เกิน30คน ต่อนายวงแชร์1คน
✅มีเงินแชร์ทุกวงต่องวดรวมกันไม่เกิน 300,000 บาท
✅นายวงแชร์ต้องไม่มีผลประโยชน์อื่นนอกจากได้รับเงินค่าแชร์โดยไม่เสียดอกเบี้ย
❌ห้ามโฆษณาชี้ชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในการเล่นแชร์

⛔อย่า‼️ฝ่าฝืนข้อข้างบนนี้เด็ดขาด
ย้ำ!! นะ อย่าฝ่าฝืนเด็ดขาด‼️

////////////////////////////////
#เพื่อความรอบคอบนายวงแชร์ควรทำดังนี้
1.ทำสัญญาการเล่นแชร์ พร้อมหลักฐานสมาชิกวงแชร์ทุกคน
2.ทำบันทึกการรับเงินแชร์
3.เก็บสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร และสำเนาบัตรประชาชน สมาชิกวงแชร์ไว้ด้วยนะ.

🚩อ้างอิงจาก พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ.2534

////////////////////////////////
➡️เท้าแชร์หรือลูกแชร์ไม่จ่าย ควรทำอย่างไร?
1.ให้ทนายความส่งจดหมายทวงหนี้ (Notice)​ ไปยังอีกฝ่าย ซึ่งจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย หรือ
2.ฟ้องเป็นคดีแพ่งต่อศาล

➡️ฟ้องคดีอาญาฐานฉ้อโกงได้มั้ย?
หากพิสูจน์ได้ว่าเขามีเจตนาที่ตั้งใจมาโกงเราตั้งแต่แรก ก็สามารถนำหลักฐานไปดำเนินคดีอาญา หรือไปแจ้งความภายใน3เดือนครับ

🚩TIPs.
▶️การเล่นแชร์ มิใช่การกู้ยืม แม้ไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือก็สามารถฟ้องได้ (แต่ทำฟ้องยากหน่อย)​
(ฎ.829/2486,284/2516,2253/2518)

▶️ผู้เล่นจะประมูลดอกเบี้ย หรือให้ผลประโยชน์ตอบแทน เกินอัตราตามกฎหมายก็ได้
(ฎ.698/2506,1631-1634/2508, 2013/2537, 427/2542, 1758/2542)

ทั้งนี้ทนายแนะนำให้เท้าแชร์ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ไม่งั้นมีปัญหาตามมาแน่นอน
เชื่อทนาย‼️ ทนายห่วงเลยเตือน (ไม่อยากชี้โพรงให้กระรอก)​😁😁😁

#ของแถมจากทนายบีและเพื่อน
ผมทำไฟล์สัญญาการเล่นแชร์และสัญญารับแชร์(สำหรับลูกแชร์ที่รับเงินไปแล้ว)แจกให้ดาวน์โหลดกันฟรีๆนะครับ นำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม ไม่ขออะไรมากนอกจากคำขอบคุณ และการกดแชร์ให้ทนายคร้าบ

1.สัญญาการเล่นแชร์
https://upload.i4th.in.th/th/download.php?id=5FF1AF481

2.สัญญารับแชร์
https://upload.i4th.in.th/th/download.php?id=5FF1AF471

#ทนายบีและเพื่อน
อ้อ‼️….ถ้าจะมาปรึกษากฎหมายเพื่อเอาเปรียบใคร ทนายขอไม่ให้คำปรึกษานะครับ
ให้สำหรับคนที่เดือดร้อนจริงๆครับ

วิธีการเอาคืนเมื่อโดนโกงจากการซื้อของออนไลน์ ทำอย่างไร?

เมื่อถูกโกงเงินออนไลน์ ซื้อของโอนเงินไปแล้วไม่ได้ของ บล็อคเราอีกซะงั้น

จัดการพวกโกงแบบนี้ได้ด้วยวิธี อายัดบัญชีธนาคารของมัน โดยมีขั้นตอนดังนี้ครับ

1.ไปแจ้งความกับตำรวจในพื้นที่ ว่ามีการโกงเงินออนไลน์(ฉ้อโกง) เอาหลักฐานไปด้วย เช่น ข้อความสั่งซื้อ สลิปการโอน ชื่อนามสกุลคนโกง เลขบัญชีคนโกง ที่สำคัญ ต้องแจ้งความเพื่อดำเนินคดีนำตัวผู้กระทำความผืดมาลงโทษนะ (ไม่ใช่ลงบันทึกประจำวันล่ะ ไม่งั้นนิ่งเลยนะ)
และต้องแจ้งความภายใน3เดือน นับแต่วันที่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดด้วย

2. ขอถ่ายสำเนาใบแจ้งความ(ที่มีตราครุฑ)เอาไว้ไปขออายัดบัญชีกับธนาคาร

3.เอาเอกสารใบแจ้งความนั้น ไปธนาคารที่เราโอนเข้าไปบัญชีของมัน(ธนาคารเจ้าของบัญชี และควรโทรสอบถาม ขั้นตอนการอายัดบัญชีจาก call center ของธนาคารที่มันเปิดบัญชีก่อนนะครับ)​ สาขาไหนก็ได้ แล้วบอกเจ้าหน้าที่ว่าเราต้องการเงินคืน ขออายัดบัญชี แล้วก็กรอกเอกสารที่เจ้าหน้าที่ให้มานะ กรอกให้ครบ

ที่สำคัญ เราต้องไว อย่าช้า อย่าให้มันรู้ตัว เดี๋ยวมันโอนเงินออกจากบัญชีมันซะก่อน

ขั้นตอนที่บอกไปคือการอายัดบัญชีของคนโกง มันจะโอนเงินออกไปไหนไม่ได้(แต่เงินเข้าบัญชีมันได้)​ จนกว่าจะหาเงินมาคืนเรา

#รู้แล้วบอกต่อด้วยล่ะ
*ทั้งนี้แต่ละธนาคารมีขั้นตอนแตกต่างกัน ควรโทรสอบถามขั้นตอนก่อนนะครับ จะได้ไม่เสียเวลา

#ทนายบีและเพื่อน ปรึกษากฎหมายฟรี
#ทนายวาว

จะคืนรถแต่ไฟแนนซ์ยังไม่รับ

จากโพสท์เรื่อง “คืนรถในเวลาที่ค้างชำระไม่เกิน3เดือน ไม่ต้องจ่ายค่าส่วนต่างเมื่อไฟแนนซ์นำรถไปขายแล้วขาดทุน”
https://www.facebook.com/tanaibeeandfriends/posts/117228063575629

ก็มีคำถามถึงทนายว่า ติดต่อคืนรถแล้วไฟแนนซ์ยังไม่รับ ต้องทำอย่างไร
ก็มีวิธีดังนี้ครับ
1.ส่งหนังสือบอกกล่าวขอบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อและให้มารับรถคืน ตามตัวอย่างข้างล่างนี้ หรือโหลดได้ฟรีที่ http://www.tanaibee.com/…/%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%81… และถ่ายเอกสารสัญญาเช่าซื้อแนบไปด้วยนะครับ

2.ถ่ายสำเนาหนังสือและเอกสารแนบเก็บไว้1ชุด แล้วนำหนังสือฉบับจริงดังกล่าวส่งเป็นไปรษณีย์ตอบรับ ย้ำ!! #ไปรษณีย์ตอบรับ ถึงผู้ให้เช่าซื้อ หรือไฟแนนซ์ที่ทำสัญญาด้วยนะครับ แล้วสักพักจะมีใบตอบรับกลับมาเป็นใบสีเหลืองๆ ว่าเขาได้รับเอกสารแล้ว #เก็บใบตอบรับไว้ให้ดี

3.ไม่ต้องขับรถ จอดรถไว้กับที่ จอดเฉยๆ รอเขามารับ

4.ถ้าเขาไม่มารับ คุณไปลงบันทึกประจำวันเล่ารายละเอียดให้ตำรวจฟังเพื่อเป็นหลักฐาน และนำรถไปติดต่อที่สำนักงานวางทรัพย์ กรมบังคับคดี จังหวัดนั้นๆ

ครับ
นี่อาจเป็นวิธีทางออกที่ดีวิธีหนึ่งที่พอจะช่วยท่านได้
แต่……ต้องไม่ค้างค่างวดเกิน3งวดนะครับ ไม่ค้างเลยยิ่งดีมากๆครับ เพราะถ้าค้าง ยังไงก็จะมีค่าส่วนต่างที่เป็นค่าขาดประโยชน์ที่สามารถนำรถออกให้เช่าได้ ซึ่งเราต้องจ่ายอยู่ดีครับ

#ทนายบีและเพื่อน